Regulamin CSP

REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO PENTA CSP

§ 1

Organizatorem szkoleń jest firma PENTA Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Śląska 35/37 Bud. B w Gdyni tel. 58-620-66-99

 

§ 2

Miejscem organizacji szkoleń jest siedziba firmy PENTA Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Śląska 35/37 Bud. B w Gdyni lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.

 

§ 3

Firma PENTA organizuje szkolenia w siedzibie firmy według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.penta.com.pl lub pod nr tel. 58-620-66-99

 

§ 4

Firma PENTA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników, które zapewniłoby samofinansowanie się szkolenia lub innych zdarzeń losowych

 

§ 5

W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników szkolenia i zaproponować im odbycie szkolenia w innym terminie lub zwrócić w ciągu 14 dni roboczych wpłaconą kwotę.

 

§ 6

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego
 • uiszczenia przelewem opłaty za kurs na rachunek bankowy nr Volkswagen Bank Polska SA:
  69 2130 0004 2001 0166 8755 0001
  na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 

§ 7

Firma PENTA Sp. z o.o. dopuszcza telefoniczną rezerwację miejsca na szkolenie. W tej sytuacji uczestnik zobowiązuje się do przesłania formularza zgłoszeniowego w ciągu 3 dni (od dnia dokonania rezerwacji) lub w innym, wyznaczonym przez firmę PENTA terminie.

 

§ 8

Firma PENTA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy uczestnik nie spełnieni warunków zawartych w § 7.

 

O przyjęciu na szkolenie organizowane przez firmę PENTA decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 9

Uczestnik ma prawo do:

 • uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów szkoleń, terminów
 • otrzymania od Organizatora materiałów szkoleniowych oraz świadectwa uczestnictwa w szkoleniu
 • rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć

 

§ 10

Uczestnikowi, który rezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub też będzie nieobecny na szkoleniu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych i świadectwa uczestnictwa.

 

§ 11

Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

 

§ 12

Firma PENTA może przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:

 • liczba uczestników szkolenia nie może być niższa niż 5 osób;
 • klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia
 • klient zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu i zakwaterowania trenera oddelegowanego przez firmę PENTA do przeprowadzenia szkolenia

 

§ 13

Regulamin obowiązuje od 1 września  2017 r.